فرم درخواست نمایندگی و عاملیت توزیع و فروش محصولات امکو

1.بخش یک

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید

2. مشخصات متقاضی

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید

3. اگر نمایندگی شرکت دیگری را دارید توضیح دهید

این فیلد را پر کنید

4.امکان سنجی تجهیز محل الف : توان مالی و همچنین جهت تجهیز محل نمایندگی شامل فروش، تجهیز، استانداردسازی نمایشگاه، پخش، تعداد خودرو پخش در محلی که دارید را توضیح دهید

این فیلد را پر کنید

5.مشخصات مکان معرفی شده :

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
نوع کاربری :
انتخاب تنظیمات
این فیلد را پر کنید
انتخاب تنظیمات
این فیلد را پر کنید

6. وضعیت نیروی انسانی ( نفر )

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید