مدارک مورد نیاز برای اخذ نمایندگی فروش

1.درخواست کتبی جهت اخذ نمایندگیتکمیل و ارسال 3 برگ فرم درخواست
2.واریز مبلغ 5.000.000 ریال به حساب شرکت بابت بازدید و کارشناسی و ارزیابی محل نمایندگی
3.فضا و امکانات کافی برای احداث فروشگاه و پخش
4.کپی برابر اصل شناسنامه از تمامی صفحات
5.کپی برابر اصل کارت ملی
6.کپی برابر اصل آخرین مدرک تحصیلی
7.کپی برابر اصل پایان خدمت و یا معافیت
8.کپی برابر اصل اجاره نامه یا سند مالکیتاگر اجاره باشد حداقل 2 سال تمدید
9.کپی برابر اصل جواز
10.عکس دو قطعه که سال جدید گرفته شده باشد
11.کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی ضامنکارمند، بازنشسته یا بازاری
12.یک قطعه عکس از نمای روبه رو فروشگاه معرفی شده و یک قطعه عکس از نمای داخل فروشگاه معرفی شده
13.چک یا سفته به ارزش 500 میلیون تومان
14.توانایی خرید حداقل 500 میلیون تومتن از محصولات امکو
15.مانده حساب به روز حداقل به ارزش 500 میلیون تومان
16.حداقل سن 20 سال و حداکثر سن 50 سال
17.اقامت دائم در محل مورد تقاضا
18.داشتن خودرو باری با آرم امکو
19.گواهی عدم اعتیاد
20.گواهی عدم سوپیشینه کیفری
21.داشتن حداقل یک سیستم رایانه با پرینتر و اینترنت پرسرعت
22.گواهی امضا از دفترخانه
23.راه اندازی پیج اینستاگرام و کانال ها و گروهی تلگرام و واتساپ به نام نمایندگی