مدارک مورد نیاز جهت اخذ نمایندگی وتعمیرگاه مجاز

1.درخواست کتبی جهت اخذ نمایندگیتکمیل و ارسال 3 برگ فرم درخواست
2.واریز مبلغ 5.000.000 ریال به حساب شرکت بابت بازدید و کارشناسی و ارزیابی محل نمایندگی
3.فضا و امکانات کافی برای احداث و راه اندازی نمایندگی و تعمیرگاه
4.کپی برابر اصل شناسنامه از تمامی صفحات
5.کپی برابر اصل کارت ملی
6.کپی برابر اصل آخرین مدرک تحصیلی
7.کپی برابر اصل پایان خدمت و یا معافیت
8.کپی برابر اصل اجاره نامه یا سند مالکیتاگر اجاره باشد حداقل 2 سال تمدید
9.کپی برابر اصل جواز
10.عکس دو قطعه که سال جدید گرفته شده باشد
11.کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی ضامنکارمند، بازنشسته یا بازاری
12.کپی فیش آب برق گاز و یا تلفن برای درخواست کننده و ضامن
13.چک یا سفته به ارزش 100 میلیون تومان
14.توانایی خرید حداقل 100 میلیون تومتن از محصولات امکو
15.مانده حساب به روز حداقل به ارزش 100 میلیون تومان
16.حداقل سن 20 سال و حداکثر سن 50 سال
17.اقامت دائم در محل مورد تقاضا
18.مدارک فنی/ کپی کارت ملی / مدرک تحصیلی 1 نفر مکانیک و حداقل 1 نفر شاگرد مکانیک
19.گواهی عدم اعتیاد
20.گواهی عدم سوپیشینه کیفری
21.داشتن حداقل یک سیستم رایانه با پرینتر و اینترنت پرسرعت
22.گواهی امضا از دفترخانه
23.گواهی امضا از دفترخانه